ไปโรงเรียนมั่นใจ ไม่เสี่ยงโควิด!

เปิดเทอมของเด็กๆปีนี้ ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดเทอมมาเป็นเดือนกรกฎาคม รวมถึงการกำหนดมาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) ต่างๆของทางโรงเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของโรคอีกครั้ง โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ได้แถลงว่า

“การเปิดเรียนจะต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค

ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่า อย่ากังวลใจมาก เพราะได้มีการเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และโรงเรียนต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์

ทำงานร่วมกับหน่วยงานอนามัยโรงเรียนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อการควบคุมโรค”

มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

 • การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
 • จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
 • ออกแบบระยะห่างในชั้นเรียน แต่เด็กอาจเว้นระยะห่างได้ยาก ก็อยากให้จัดกล่มเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ และให้เป็นกลุ่มเดียวกันไปตลอดทั้งวัน เมื่อพบความผิดปกติก็จะติดตามได้รวดเร็ว
 • เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก
 • ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก เช่น กีฬาสี เป็นต้น

การเตรียมพร้อมสำหรับการไปโรงเรียนในช่วงโควิด-19

 • สอนให้ลูกเข้าใจถึงอันตรายของการโรคโควิด-19 รวมไปจนถึงความสำคัญในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค โดยอาจจะให้ดูการ์ตูน หรือ วิดิโอสั้นๆที่อธิบายเกี่ยวกับการแพร่เชื้อโรค
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมสำหรับการไปโรงเรียน และสอนวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ได้แก่ เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย/หน้าผ้า หรือ Face shield
 • นัดแนะเวลาและจุดการรับ-ส่งกับลูกอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการอยู่ในที่ชุมชนให้มากที่สุด
 • อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีที่กลับถีงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก
 • หากน้องมีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดดูอาการและรักษาตัวทันที

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น