อาคเนย์ Health Credit

เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา เป็นผู้ป่วยในกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit) ลูกค้าสามารถใช้บริการโรงพยาบาลดังกล่าว โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด

 
 
 

อาคเนย์ Health Credit (Health Credit) 

คือบริการพิเศษ ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เพียงจ่ายส่วนเกินสิทธิความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเท่านั้น

เวลาทำการของบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 18:00 น.

ขั้นตอนการขอใช้บริการอาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
เมื่อผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้มีสิทธิใช้บริการต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท โดยแสดงเอกสารและขั้นตอนดังนี้

 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งเป็นเจ้าของกรมธรรม์ร่วมกับผู้เอาประกันภัย
 • โรงพยาบาลดำเนินการตรวจสอบสถานะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกับบริษัท โดยระบบโทรสาร เมื่อแพทย์วินิจฉัยและลงความเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านทางโรงพยาบาลจะแจ้งบริษัทโดยระบบโทรสาร
 • บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามเอกสารที่ได้รับจากโรงพยาบาล และแจ้งผลกลับไปโดยเร็ว (ภายในเวลาประมาณ 45 นาที) หลังจากบริษัทรับเรื่องเรียกร้องครบถ้วนสมบูรณ์
 • กรณีบริษัทอนุมัติให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบริการ Health Credit ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครอง หรือค่ารักษาส่วนที่เป็นข้อยกเว้น/ไม่ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ชำระส่วนเกินนั้นให้กับโรงพยาบาล
 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (IPD) หรือค่าชดเชยอุบัติเหตุพิเศษ (AI) ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องยื่นเอกสารเรียกร้องเพิ่มเติมอีก บริษัทจะพิจารณาเรื่องเรียกร้องดังกล่าว และส่งค่าทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยโดยตรง

อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเอชเอสพลัส (HS PLUS) ขอให้ดำเนินการเรียกร้องค่าทดแทน โดยส่งใบเสร็จรับเงินส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครอง (ผู้เอาประกันภัยชำระเองแต่มิใช่ค่ารักษาส่วนที่เป็นข้อยกเว้น/ไม่ได้รับความคุ้มครอง) ให้บริษัทพิจารณาจ่ายค่าทดแทนต่อไป

การได้รับสิทธิอาคเนย์ เฮลท์ เครดิต

 • ผู้เอาประกันภัยต้องถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตมาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของสัญญาเพิ่มเติมฯ เว้นแต่จะเกิดจากอุบัติเหตุ สำหรับกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือนเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 12,000 บาท ซึ่งชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปีแล้ว
 • อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้น จะโอนให้บุคคลอื่นไม่ได้
 • อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต ใช้ได้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ตามผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
 • ต้องเป็นการเจ็บป่วยที่แพทย์วินิจฉัย และลงความเห็นว่า มีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือทำการผ่าตัดเล็ก/Minor Surgery (OPD) ที่จำเป็น เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคริดสีดวงทวารจำเป็นต้องรับการผ่าตัด หรือมีถุงน้ำ (Cyst) บริเวณเต้านม ต้องได้รับการผ่าตัดเล็ก เป็นต้น

อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) เมื่อประสบอุบัติเหตุ ซึ่งแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและลงความเห็นว่า มีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ก็สามารถใช้บริการ Health Credit ได้เช่นเดียวกัน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้บริการ Health Credit

 • กรมธรรม์ไม่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพสิ้นผลบังคับ
 • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังและอายุกรมธรรม์ยังไม่ถึง 2 ปี
 • การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือเป็นข้อยกเว้นตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
 • การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพ การพักฟื้นหรือการทำกายภาพบำบัด
 • การเจ็บป่วยนั้นสามารถรักษาเป็นผู้ป่วยนอกได้
 • การนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็น
 • ข้อมูลไม่ชัดเจน และบริษัทไม่สามารถสื่อสารทางโทรสารกับทางโรงพยาบาล เพื่อขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมได้

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น