อยากลดหย่อนภาษี ซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี?

อยากลดหย่อนภาษี ซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี?

ประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้แบ่งตามเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีมี 2 ประเภทดังนี้

1 .แบบทั่วไป

ประเภทของประกัน

 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)
 • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term)
 • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) โดยลดหย่อนได้เฉพาะในส่วนของค่าการประกันภัยและค่าใช้จ่ายหลักอื่นๆเท่านั้

เงื่อนไขแบบประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
 • หากมีการจ่ายเงินคืนในทุกปีระหว่างทาง เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี
 • หากมีการจ่ายเงินคืนตามช่วงระยะเวลา (เช่น จ่ายคืนทุก 3 ปี) เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา

จำนวนเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • ลดหย่อนได้สูงสุด 1แสนบาทตามจำนวนที่จ่ายจริง
 • เมื่อรวมกับเงินฝากแบบมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพตัวเองแล้วต้องไม่เกิน 1แสนบาท
 • ประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ต้องเป็นคู่ที่แต่งกันมาทั้งปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งแต่งปีนี้ ซึ่งจะลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1หมื่นบาท

2 .แบบบำนาญ

ประเภทของประกัน

 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity)

เงื่อนไขแบบประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
 • ต้องจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ กำหนดช่วงอายุการจ่ายเงินเป็น 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น และเราต้องจ่ายเบี้ยครบก่อนได้รับผลประโยชน์

จำนวนเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนสำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป ก็คือสามารถแบ่งเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปโปะในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 ได้
 • เมื่อรวมกับ RMF / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข. / กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน / กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น