ประกันนิติบุคคล Keyman

ระกันคีย์แมน คืออะไร?

 

ประกันคีย์แมน เป็นประกันชีวิตที่บริษัททำไว้เพื่อคุ้มครองบุคคลสำคัญ (Keyman) ของบริษัท กรณีบุคคลสำคัญเสียชีวิต บริษัทจะได้รับเงินชดเชยจากประกัน เพื่อชดเชยความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดบุคคลสำคัญ

ประกันคีย์แมน ช่วยประหยัดภาษีให้บริษัทได้อย่างไร?

 

บริษัทสามารถนำค่าเบี้ยประกันคีย์แมนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เต็มจำนวน ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลง ภาษีที่ต้องจ่ายก็ลดลงด้วย

ในส่วนของกรรมการบริษัท สามารถนำเบี้ยประกันชีวิต

มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

กรรมการสามารถนำ “.ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต” ที่บริษัทออกให้มาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ตามข้อหารือภาษีอากร เลขที่ กค 0706/5334 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549

กรณีที่กรรมการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น เงินคืนระหว่างสัญญา เงินครบกำหนด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ เงินได้ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องนำไปรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ใช่หรือไม่?

ผลประโยชน์ตอบแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร กรรมการไม่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด

 

เงินภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากเบี้ยประกันคีย์แมน บริษัทสามารถเป็นผู้ออกแทนให้กรรมการได้หรือไม่?


บริษัทสามารถออกค่าภาษีแทนให้แก่กรรมการได้ โดยสามารถเลือกที่จะออกภาษีแทนให้แบบ ออกให้ครั้งเดียว หรือ ออกให้ทุดทอด โดยเงินภาษีที่บริษัทออกให้สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในการคำนวนกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ติดต่อขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงาน Keyman Plan D

Line : @893gwwtz
สแกนสอบถามข้อมูลทาง line@ได้เลยค่ะ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น