ทำประกันสุขภาพแบบไหน ลดหย่อนภาษีได้ยังไงบ้าง?

รูปแบบประกันสุขภาพที่สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้

(1) การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจาก การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชย การทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

(2) การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การ สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของ กระดูก

(3) การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)

(4) การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับลูก  

ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับตนเอง  

สามารถลดหย่อนภาษีได้

โดยมีเงื่อนไขทางภาษีดังนี้

  1. สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท แต่เนื่องจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ครม. เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนภาษี จากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปี 2564
  2. เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต และเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดา 

สามารถลดหย่อนภาษีได้

โดยมีเงื่อนไขทางภาษีดังนี้

  1. สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท
  2. ผู้เสียภาษีต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของพ่อและแม่
  3. พ่อแม่ต้องมีรายได้ทั้งปีภาษีของแต่ละคนไม่เกิน 30,000 บาท
  4. พ่อแม่ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีนั้นๆ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น