ซื้อประกันชีวิต ทำไมถึงมีแต่ได้กับได้

การซื้อประกันชีวิต ทำไมถึงมีแต่ได้กับได้

•  ได้ความคุ้มครอง กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด จากไปก่อนวัยอันควร ก็ยังเหลือมรดกไว้ให้คนข้างหลัง

•  ได้เพิ่มวินัยในเก็บเงิน และลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียเงินต้น อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนที่แน่นอน

•  ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 3แสนบาท

วางแผนภาษี คืออะไร

คำว่า “การวางแผนภาษี” คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมืองดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

ดังนั้น…
การวางแผนภาษีที่ดีจึงควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เราจะต้องเสีย และรู้จักใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่า โดยหลักในการวางแผนภาษี คือ 

 • รู้ประเภทของรายได้
 • รู้ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้
 • รู้ค่าลดหย่อนเพื่อลดภาษี
 • รวมถึงรู้วิธีการคำนวณภาษี และรู้ช่องทางการยื่นภาษี

Credit : https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=wealth_tax&innerMenuId=3

ตัวช่วยลดหย่อนภาษี ได้แก่อะไรบ้าง

 • กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
 • กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน
 • กลุ่มค่าลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • กลุ่มเงินบริจาค
 • กลุ่มค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

Credit : https://money.kapook.com/view246257.html

ประกันชีวิตที่ทำให้ตนเอง นำมาลดหย่อนภาษีอย่างไร

ประกันชีวิตทั่วไป 

จำนวน : ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขประกันชีวิต :                                                   

 • ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมี
 • ผลตอบแทนคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสม (เงินปันผลหรือเบี้ยคืนรายปี)
 • ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อจากบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในไทย
 • หากเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี ถือว่าผิดเงื่อนไข จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพตัวเอง

จำนวน : ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิต และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

เงื่อนไข : ประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนได้ มีดังนี้

 • ประกันให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว
 

ประกันชีวิตบำนาญ

จำนวน : 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

เงื่อนไข :

 • ต้องเป็นประกันที่มีระยะเวลาเอาประกัน 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อจากบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในไทย
 • จ่ายผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 55 ปี ต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น
 • เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

Credit : https://money.kapook.com/view246257.html

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น