งานเรียกร้องสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนการเบิกค่าสินไหม มรณกรรม สินไหมอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA การพิจารณาจ่ายค่าทดแทนประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก การคุ้มครองโรคร้ายแรง

 
 
 

งานเรียกร้องสินไหมทดแทน

ฝ่ายสินไหมทดแทน

 • พิจารณาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม พิจารณาจ่ายค่าทดแทนอุบัติเหตุ/ทุพพลภาพ/เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ, ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA
 • พิจารณาจ่ายค่าทดแทนประกันสุขภาพ/ผู้ป่วยใน/การประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • พิจารณาจ่ายค่าทดแทนการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

คำแนะนำการเรียกร้องสินไหม

 • ให้ผู้เรียกร้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มประกอบการเรียกร้องทุกฉบับ และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสำนักงานสาขา หรือสำนักงานใหญ่ เอกสารทุกฉบับต้องไม่มีรอยแก้ไข และผู้เรียกร้องตามเอกสารต้องลงนามด้วยตนเอง หากมีการแก้ไขในเอกสารต้องลงนามชื่อกำกับด้วยตนเองทุกครั้ง

ผลการพิจารณาสินไหมมรณกรรม

 • กรณีเร่งด่วนพิจารณาจ่ายภายใน 1 วัน
 • กรณีปกติพิจารณาจ่ายภายใน 3 วัน สินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติม ฯ
 • พิจารณาจ่ายค่าทดแทนภายใน 5 วัน รายที่จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายสินไหมทดแทนจะแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถพิจารณาจ่ายค่าทดแทนฯ ได้ตามระยะเวลาปกติ
 • การติดตามเรื่องสินไหมทดแทนให้แจ้งเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย สาขา ปรเภทการเรียกร้องสินไหม เช่น ค่าทดแทนอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ , ผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่ทราบว่าผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต

     เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • กรมธรรม์
 • แบบฟอร์มผู้อ้างสิทธิ โดยใช้คำร้อง 1 ฉบับต่อผู้รับประโยชน์ 1 คน
 • มรณบัตร หากเป็นสำเนา ต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราประจำตำแหน่ง
 • ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ฉบับประทับตรา “ตาย” และของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ (จากการเจ็บป่วย) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้างต้น ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้าย
 • กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ (จากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้อ (1)-(6) คือ
  • 1. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่
  • 2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
  • สำเนาทั้ง 2 ฉบับต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บันทึกลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

ค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ (อุบัติเหตุ , การประกันสุขภาพ ฯลฯ) การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการตรวจรักษา

     เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • ใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ฉบับจริง)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) กรณีบาดเจ็บได้รับการรักษาจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าทดแทนได้ 2 วิธี คือ

 1. แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการรักษาที่แผนก OPD ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการ เครดิตการรักษาตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย (กรมธรรม์ PA) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 2. หากผู้เอาประกันภัยรับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นที่มิใช่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพียงจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ให้บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน ซึ่งบริษัทจะส่งตรงให้ผู้เอาประกันภัยโดยเร็ว
 3.  

 

แนะนำตัวแทน

วนิดา กิจรุ่งเรืองกุล (หลิว)

เลขที่ใบอนุญาต : 6201034522

ตำแหน่ง : ผู้จัดการภาค (DM)

คุณวุฒิ : MDRT 2022-2024 | TNQA 2564-2565

เบอร์ติดต่อ 065-924-4564
Line : @lifeinsurecomp
คลิก! สอบถามข้อมูลทาง line@ได้เลยค่ะ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น